Kalatalousalueen kokouspöytäkirja 2022

AIKA 28.4.2022 kello 18.00 (valtakirjat 17.30 alkaen)
PAIKKA Etappi22, Satamakatu 22, Rauma

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Matti Jaakkola avasi kokouksen kello 18.00. Kokouksen avauksen jälkeen kuultiin Lauri Anttilan kokousesitelmä Pyhäjärvi Instituutin käynnissä olevista hankkeista Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalueen vesillä.

 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Markku Mäntyranta ja sihteeriksi Anu Niinikorpi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Tyrisevä ja Pertti Karesto.

 3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen
  Äänestysluettelo laadittiin kokouspaikalla ja hyväksyttiin.
  Kokoukseen osallistui 26 kokousjäsentä, jotka edustivat kahtakymmentä (20) kalatalousalueen äänioikeutettua jäsentä. Osallistujien yhteenlaskettu äänimäärä oli 32. Äänestys- ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
  Kokouskutsut on lähetetty sääntöjen mukaisesti postitse ja sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla 12.4.2022. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Kokouskutsun yhteydessä jaettuun esityslistaan korjattuun kohtaan 11 oikea vuosiluku. Muilta osin esityslista hyväksyttiin.

 6. Käsitellään kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2021
  Toimintakertomus on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli
  toimintakertomuksen (liite 2). Toimintakertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin.

 7. Käsitellään kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto
  Tuloslaskelma ja tase on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli tuloslaskelman ja taseen (liite 3) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

 8. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
  myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille

  Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.

 9. Päätetään kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja
  työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta

  Kokouspalkkiot ovat olleet hallituksen ja työryhmien jäsenille 70 euroa. Kokouspalkkio on suoritettu myös hallituksen jäsenen edustaessa kalatalousaluetta muiden toimielinten kokouksissa. Kaikille hallituksen ja työryhmien jäsenille on suoritettu matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien korvaus on maksettu laskun mukaan.
  Päätettiin, ettei kokouspalkkioihin tehdä muutoksia, vaan ne pidetään aiemmalla tasolla.

 10. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2022–2025
  Erovuorossa 2022 olivat Aulis Saarinen, Veli-Matti Syrilä, Tapio Putko ja Jarno Aaltonen.
  Hallituksen jäseniksi 2022-2025 (vuosikokoukseen asti) valittiin Aulis Saarinen, Veli-Matti Syrilä, Tapio Putko ja Jarno Aaltonen.

 11. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2022–2023
  Puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkoja ja varapuheenjohtajaksi Marjo Aikko.

 12. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2022
  Tilintarkastajaksi valittiin BDO oy tilintarkastusyhteisö

 13. Vahvistetaan vuosien 2022–2023 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma
  Hallituksen esitys toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmiksi on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen
  toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli suunnitelmat kokoukselle.
  Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmat vahvistettiin.

 14. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille
  Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2021 omistajakorvaukset jaetaan käyttö- ja
  hoitosuunnitelman linjausten mukaan.
  Päätös: esityksen mukaan

 15. Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
  Esittely: Kalastuslain mukaan omistajakorvausten alle 50 euron osuudet (kalastuslaki 83 §)
  jäävät kalatalousalueelle käytettäväksi kalavesien hoitoon ja vanhentuneet korvaussaatavat (kalastuslaki 85 §) siirtyvät kalatalousalueen haltuun käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 1 momentin mukaisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.
  Esitys: Hallitus esittää, että varat käytetään kalavesien hoitoon ja kalastuksenvalvontaan kalastuslain ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Osakaskunnat ja alueella toimivat yhteisöt voivat hakea kalatalousalueelta avustusta toimenpiteisiin, jotka edistävät kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteita.
  Päätös: esityksen mukaan

 16. Kalastuksenvalvonta
  Kalastuksenvalvontaa koordinoi kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi. Alueelle tarvitaan edelleen uusia valvojia. Kalastuksenvalvontakoulutusta tulossa ainakin Turkuun ja lisäksi Kalatalouden keskusliitto järjestää koulutuksia. Kokeen voi käydä suorittamassa
  myös itsenäisesti sopimalla siitä etukäteen ELY-keskuksen kanssa. Kalatalousalueella toimiville valvojille tulossa jatkokoulutustilaisuus 9.6. Etappi 22-tiloissa. Kouluttajana Lauri Rantanen Länsi-Suomen kalatalouskeskukselta.

 17. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat
  Hallitus ei esittänyt kokoukselle muita asioita

 18. Muut esille tulevat asiat
  Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjestää maksuttoman osakaskuntakoulutuksen Porissa 16.9. (lounas omakustanteinen).

 19. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.19.


  Säkylässä 3.5.2022
  Markku Mäntyranta, puheenjohtaja
  Anu Niinikorpi, sihteeri
  Pertti Koristo, pöytäkirjantarkastaja
  Markku Tyrisevä, pöytäkirjantarkastaja