Kalatalousalueen kokouspöytäkirja 2023

AIKA             25.4.2023 kello 18.00 (valtakirjat 17.30 alkaen)

PAIKKA       Euran yhteiskoulun auditorio, Savikontie 11, Eura

 1. Kokouksen avaus
  Puheenjohtaja Matti Jaakkola avasi kokouksen kello 18.00.
  Kokouksen aluksi kuultiin kokousesitelmä, jonka piti Anu Niinikorpi aiheesta Kalatalousalueet vesienhoitajina.

 2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta
  Puheenjohtajaksi valittiin Petri Rannikko ja sihteeriksi Anu Niinikorpi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Luonto ja Sakari Leino.

 3. Äänestysluettelon ja osallistujaluettelon hyväksyminen
  Äänestysluettelo laadittiin kokouspaikalla ja hyväksyttiin.
  Kokoukseen osallistui 23 kokousjäsentä, jotka edustivat seitsemäätoista (17) kalatalousalueen äänioikeutettua jäsentä. Osallistujien yhteenlaskettu äänimäärä oli 30. Äänestys- ja osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden käsittely
  Kokouskutsut on lähetetty sääntöjen mukaisesti postitse ja sähköpostilla tiedossa oleville jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ja julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla 11.4.2023. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Kokouksen esityslista jaettiin kokouskutsujen yhteydessä ja kokouspaikalla. Esityslista hyväksyttiin.

 6. Käsitellään kalatalousalueen toimintakertomus vuodelta 2022
  Toimintakertomus on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli toimintakertomuksen (liite 2).

 7. Käsitellään kalatalousalueen tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto
  Tuloslaskelma ja tase on ollut nähtävänä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli tuloslaskelman ja taseen (liite 3) sekä tilintarkastajan lausunnon (liite 4).

 8. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille
  Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille.

 9. Päätetään kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja työryhmien sekä edustajien ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisesta
  Esittely: Kokouspalkkiot ovat olleet hallituksen ja työryhmien jäsenille 70 euroa. Kokouspalkkio on suoritettu myös hallituksen jäsenen edustaessa kalatalousaluetta muiden toimielinten kokouksissa. Kaikille hallituksen ja työryhmien jäsenille on suoritettu matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien korvaus on maksettu laskun mukaan.
  Esitys: Kalatalousalueen hallitus esitti kokouspalkkion nostamista 100 euroon.
  Päätös: Vuodelle 2023 kokouspalkkioiksi päätettiin hallituksen ja työryhmien jäsenille
  100 euroa. Kokouspalkkio suoritetaan myös hallituksen jäsenen edustaessa kalatalousaluetta muiden toimielinten kokouksissa. Kaikille hallituksen ja työryhmien jäsenille suoritetaan matkakorvaukset ja päivärahat valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien korvaus maksetaan laskun mukaan.

 10. Hallituksen jäsenten valinta toimikaudelle 2023–2026
  Esittely: Erovuorossa ovat Matti Jaakkola, Marjo Aikko ja Tomi Helminen
  Päätös: Hallituksen jäseniksi 2023-2026 (vuosikokoukseen asti) valittiin
   Matti Jaakkola, Marjo Aikko ja Pasi Helminen.

 11. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2023–2024
  Esittely: Puheenjohtajana on toiminut Matti Jaakkola ja varapuheenjohtajana Marjo Aikko.
  Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakkoja ja varapuheenjohtajaksi Marjo Aikko.

 12. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2023
  Esittely: Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy tilintarkastusyhteisö.
  Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin BDO oy tilintarkastusyhteisö

 13. Vahvistetaan vuosien 2023–2024 toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma
  Esittely: Hallituksen esitys toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmiksi on ollut nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla kahden viikon ajan ennen kokousta. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja Anu Niinikorpi esitteli suunnitelmat kokoukselle.
  Päätös: Toiminta- ja varainkäyttösuunnitelmat vahvistettiin.

 14. Korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille
  Esitys: Hallitus esittää, että vuoden 2022 omistajakorvaukset jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman linjausten mukaan.
  Päätös: esityksen mukaan.

 15.  Päätetään kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä
  Esittely: Kalastuslain mukaan omistajakorvausten alle 50 euron osuudet (kalastuslaki 83 §) jäävät kalatalousalueelle käytettäväksi kalavesien hoitoon ja vanhentuneet korvaussaatavat (kalastuslaki 85 §) siirtyvät kalatalousalueen haltuun käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 1 momentin mukaisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.
  Esitys: Hallitus esittää, että varat käytetään kalavesien hoitoon ja kalastuksenvalvontaan kalastuslain ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Osakaskunnat ja alueella toimivat yhteisöt voivat hakea kalatalousalueelta avustusta toimenpiteisiin, jotka edistävät kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteita.
  Päätös: esityksen mukaan.

 16. Kalastuksenvalvonta
  Niinikorpi toi kokoukselle tiedoksi, että kalatalousalue järjesti huhtikuussa kalastuksenvalvojakurssin ja kokeen, johon osallistui kolme henkilöä. Uusi valvojia tarvitaan edelleen. Kalatalousalue ei järjestä enää vuonna 2023 koulutusta, vaan seuraava koulutus pidetään vuonna 2024. Jos valvojat haluavat osallistua muualla järjestettäviin koulutuksiin, kalatalousalue maksaa kurssi- ja koemaksun.

 17. Muut kalatalousalueen hallituksen kokouksella esittämät asiat
  Kalatalousalueen puheenjohtaja Matti Jaakkola muistutti vielä kokousta, että osakaskunnat ja alueella toimivat yhteisöt voivat hakea kalatalousalueelta avustusta toimenpiteisiin, jotka edistävät kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteita. Avustushakemukset toimitetaan kalatalousalueen toiminnanjohtajalle ja hallitus käsittelee hakemukset.

 18. Muut esille tulevat asiat
  Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Petri Rannikko kertoi, että neuvontajärjestön kokous pidetään 26.4.2023 Uudessakaupungissa.

 19. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.12.

Eurassa 25.4.2023
      
Petri Rannikko, puheenjohtaja
Anu Niinikorpi, sihteeri
Timo Luonto, pöytäkirjantarkastaja  
Sakari Leino, pöytäkirjantarkastaja  

Liite 1 kokousosallistujat

Liite 2 toimintakertomus

Liite 3 tuloslaskelma ja tase

Liite 4 tilintarkastajan lausunto

Liite 5 toimintasuunnitelma 2023-2024

Oikaisuvaatimus